---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ب ) هدف هاي جزيي :  

    1- بيان داستان متن  2 – قرائت متن درس براي ترجمه ي ساده  3 – توجه به جملات هدف درس  4 – قرائت و ترجمه ي كامل متن

    5 – تمرين درك مفهوم درس 6 – يادگيري واژگان درس 7 – آموزش كليد طلايي (مبتدا و خبر ) كه شامل :  8 – تعريف جمله 

    9 – بيان اقسام جمله  10 – تعريف جمله ي اسميه با مثال 11 – تعريف جمله ي فعليه ي با مثال  12 – بيان اجزاء اصلي جمله ي اسميه

    13 – تعريف مبتدا و خبر  14 – بيان انواع مبتدا و اقسام خبر  15 – بيان اعراب مبتدا و خبر  16 – ساخت جمله ي اسميه 

    17 – ترجمه ي انواع جملات اسميه به فارسي  18 – تسلط كامل به حل تمارين كتاب  19 – ساخت كاردستي در رابطه با مو ضوع درس

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ج) هدف هاي رفتاري :

   در پايان اين درس از دانش آموزان انتظار داريم :

   1- داستان متن را بيان كند . 2 – متن درس را با ترجمه ي ساده قرائت كند . 3 – به جملات هدف درس توجه كند .(اين جملات در ارائه ي                                        

    آمده است ) 4 – متن درس را كامل بخواند و ترجمه كند .5- مفهوم داستان درس را با پاسخگويي به سؤالات آن ، بيان كند .6- ترجمه ي

    واژگان درس را از عربي به فارسي و از فارسي به عربي بيان كند .7- تمام سؤالات مربوط به كليد طلايي (مبتدا وخبر )را بيان كند .

    توضيح : ( اين سؤالات به طور كامل در ارائه ي محتوا آمده است . ) 8- جمله را تعريف كند . 9- اقسام جمله را بيان كند . 10- جمله ي

   اسميه و فعليه را تعريف كند .11- فرق بين جمله ي اسميه و فعليه را بامثال بيان كند . 12- اجزاء اصلي جمله ي اسميه را بيان كند .

    13- مبتدا وخبر را تعريف كند . 14- براي انواع مبتدا و اقسام خبر مثال بزند . 15- اعراب مبتدا وخبر را بيان كند . 16- انواع جملات

   اسميه را به فارسي ترجمه كند . 17- اجزاء اصلي جملات اسميه را در جمله مشخص كند . 19- تمارين كتاب را حل كند .

    20- در رابطه با موضوع درس كاردستي درست كند .

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      حيطه هاي يادگيري:

     الف ) شناختي (دانستني ها ) : شامل :تعريف وتشخيص جملات اسميه وفعليه ، ترجمه ي واژگان درس ازعربي به فارسي وبالعكس .

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ب)  رواني – حركتي (مهارتها ): ميتواند جملات اسميه و فعليه را طبقه بندي نمايد . ميتواند براي جملات اسميه وفعليه مثال بزند (به زبان

     عربي ) و اجزاء اصلي آن را با رعايت حركت گذاري دقيق ، مشخص كند . وهمچنين متن درس را با رعايت كامل حركات بخواند و  

      ترجمه نمايد .

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ج) عاطفي (نگرش ها ) : در اين درس ، نه تنها هدف آموزشي آن ، يعني آموزش مبتدا وخبر به خوبي مشاهده مي شود بلكه در كنار آن

    اهداف ديگري ازقبيل : آموزش اخلاقي ،جذابيت داستاني ، درج واژگان و ساختارهاي ادبي- قرآني وروايي  كنجانيده شده است كه باعث                                                                                                                                                                                                             

     تغيير نگرش در دانش آ موز مي شود . مانند : أنا مُظطر  ، تَناول العَشاء  ،  مَطلع الفجر  ،  نَهَضَ   ،  لأداءالصلاه  .

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      روش ها و وسايل آموزشي  :  

    الف ) مواد و وسايل آموزشي :  كتاب درسي ، كتاب كمك آموزشي  ، گچ و تخته ، عكس ، استفاده از نوار كاست ، استفاده از CD

     تكنولوژي آموزشي ، استفاده از كارت بازي  ، اجراي نمايشي متن درس ، استفاده از قرآن و ادعيه براي يافتن كلمات وجملات اسميه .

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

    ب) روش تدريس مبتني بر فرايند ياد دهي – يادگيري :       روش پيش سازمان دهنده 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ج) مراحل و گام هاي فرايند روش تدريس :

    مرحله ي اول – ارائه ي پيش سازمان دهنده

    مرحله ي دوم – ارائه ي مطلب

    مرحله ي سوم – استحكام بخشيدن به ساخت شناختي

 

         فعا ليت هاي قبل از شروع ... 

     نحوه ي شروع ( سلام و احوال پرسي ، حضوروغياب و... ) رسيدگي به تكاليف گذشته ،سنجش رفتار ورودي ، ارزشيابي تشخيصي و..

   با توجه به اينكه در اين درس ، سلسله بحث هاي مربوط به فعل به اتمام ميرسد و مبحث تازه اي به عنوان جمله ي اسميه و مبتدا وخبر

     مطرح مي شود ،لازم است كه معلم نسبت به ياد آوري مو ضوعات ذيل يا كسب اطمينان نسبت به آگاهي قبلي دانش آموزان، درباره ي

    اين موضوعات اقدام كند : 1- مفهوم فعل براي درك موقعيت هايي كه ممكن است فعل در جمله وجود نداشته باشد . 2- تعريف اسم ،

    مفهوم و نشانه هاي آن . 3- آشنايي با نقش نهاد در جملات فارسي  .4- آشنايي با مفهوم جمله .

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ارائه ي درس جديد :

    اجراي تدريس و فرايند ياددهي – ياد گيري مبتني بر روش( پيش سازمان دهنده ) بر اساس فعاليت هاي معلم و دانش آموز 

    ( شروع وايجاد آمادگي مطلوب ، ادائه ي درس ، ارزشيابي تكويني «مرحله اي »وپاياني )

    ايجاد ارتباط و انگيزه سازي  : معلم در بدو ورود به كلاس ، تعدادي از دانش آموزان را با جملات اسميه و تعداد ي ديگر را باجملات

    فعليه مورد خطاب قرار مي دهد . از قبيل : مَن هيَ ؟   ، إجلسي يا بنتي  ، الشارعُ مُزدحمٌ  ، أنتِ لا تعمَلين بدقهٍ  ، لا تَضحكي يا فاطمه

    إ قرَئي  .     وديگر اينكه : معلم از قبل برگه هايي تهيه ميكند كه روي هر يك از آنها جملاتي كه با فعل شروع شده اند و هم چنين جملاتي

    كه فاقد فعل مي باشند و به عربي نوشته شده است  ، در اختيار گروهها قرار ميدهد واز آنها مي خواهد كه فرق اين جملات را بيان كنند

   يا به عبارت ديگر ، جملات را در دو گروه  (نَعَم  و لا  ) طبقه بندي كنند . گروهي كه زودتر به نتيجه برسد برنده است .

    آموزش و ترجمه ي متن درس به روش هاي مختلف ميتواند انجام گيرد :

   1 -  بيان داستان متن درس  2- تصوير لغات و نشان دادن بعضي ديگر با حركت دستها 3- ترجمه ي واژگان و شرح برخي ديگر به كمك

    نمايش و شرح فارسي  4- استفاده از شاگردان براي ترجمه  5- قرائت و ترجمه ي كامل متن درس به كمك شاگردان و نوار  6- توجه به

    جملات هدف درس  . كه در اين درس جملات اسميه هدف آموزشي متن درس به شمار مي آيد . 7- استفاده از CD تكنولوژي آموزشي

   دانش آموزان طي دروس گذشته به خوبي با مفهوم فعل ونقش آن درجمله آشنا شده اند و از سوي ديگر باساختار جملات در زبان فارسي

    آشنا شده اند و مي دانند كه ممكن است بعضي از جملات با فعل شروع نشوند ويا حتي فاقد فعل باشند لذا ميتوان انتظار داشت كه با 

   راهنمايي معلم  ، جملات هدف درس را شناسايي كنند كه عبارتند از : هذاالرجلُ حذاءٌ  . المرضُ خطر ٌ. الحيا ه صعبهٌ  .هو يعمل في البيت .

    أنت تعمل كثيرا . الرجل في حيره   .هذه مريم  . هناك ضوء  .

    ارائه ي تمرين درباره ي متن درس ويا مسابقه از آن (مثل جمله سازي ) ونيز مسابقه ي درك مفهوم درس :

    براي كسب اطمينان نسبت به تسلط دانش آموزان روي متن درس ، سؤال هايي از آن ها پرسيده مي شود . دانش آموزان بايد پاسخ لازم را

   با سرعت از روي متن درس پيدا كنند و عيننا از روي متن بخوانند . تعدادي از اين سؤالات عبارتند از :  شغل مرد چه بود ؟  چرا زن از

    كار زياد مرد گله مند بود ؟  چرا مرد زياد كار مي كرد ؟  وقتي مريم سخنان پدرش را شنيد چه احساسي داشت ؟ و.....

    اين سؤال وجواب به صورت مسابقه ي فردي وگروهي قابل اجرا است .

     آموزش كليد طلايي (مبتدا و خبر )  :

    نحوه ي اجراي كليد طلايي هم ميتواند به شكل :  1- نمايش 2- داستان  3- سؤال و جواب و مسابقه  4- شعر اجرا شود .

    معلم ميتواند براي آماده كردن ذهن دانش آموزان فرصت كوتاهي به آنها بدهد تامتن كليد طلايي را با دقت مطالعه كنند و پس از آن به

    سؤالات معلم جواب دهند . اين سؤالات عبارتند از : جمله هاي اسميه با چه كلماتي شروع مي شوند ؟ اسمي كه اول جمله قرار مي گيرد چه

    چه نام دارد  ؟ آنچه معني و مفهوم مبتدا را كامل مي كند چه نام دارد ؟ هر جمله ي اسميه داراي دو جزء اصلي است .آن دو جزء كدامند ؟

   چرخ گردان – كه يكي از كاردستي ها بود – چگونه كار مي كرد ؟ روي چرخ گردان ،چه كلمه هايي خبر كلمه ي الله به شمار مي آمدند ؟

    علامت مبتدا چيست؟ آيا اگر كلمه اي «ال »داشته باشد ، تنوين هم مي گيرد ؟ چه نوع خبر هايي هميشه علامت رفع دارند ؟ در كاردستي

   ساختمان ، با هر يك از اسم هاي مجيد ، محمد،امير و...چند جمله ساخته مي شود ؟ خبر جمله چند نوع مي تواند باشد ؟

     ( لازم به ذكر است كه ،عكس كاردستي ها در كتاب درسي موجود مي باشد  .)  بديهي است دانش آموزان نميتوانند در گام اول ، تمام

    سؤالات را به درستي پاسخ دهند .اما طرح اين سؤالات زمينه ي ذهني لازم براي ياد گيري پاسخ هاي آن ها را فراهم مي آورد . اين

    سؤالات حاوي مهم ترين اطلاعات مربوط به مبحث مبتدا وخبر هستند . دانش آموزي كه تمام پاسخ هارا بداند ، به خوبي اين موضوع را

    فهميده است . پس از بررسي هاي اوليه در پايان، شكل و نوشته هاي ذيل ، روي تخته ي كلاس درج مي شود و معلم در همين چارچوب

    مبادرت به آموزش مطالب مربوط به مبتدا و خبر مي كند .     ٌ                ٌ

                                                                          مبتدا    +     خبر    =  جمله ي اسميه

                                                                 ( درابتداي جمله)   ( شرح مبتدا )

                                                                       سعيدٌ           تلميذٌ               (اسم )               انواع خبر  

                                                                       سعيدٌ           ذَهَبَ               ( فعل )

                                                                       سعيدٌ          في المدرسه     جارومجرور ( حرف و اسم ) 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     فعا ليت هاي تكميلي :

    الف ) جمع بندي و نتيجه گيري :بعد از اينكه درس توسط معلم تدريس شد وسؤالات مربوط به درس مجدد از دانش آموزان پرسش شد ،

    براي نتيجه گيري متن درس معلم به اين نكته ي اخلاقي اشاره مي كند كه :       مَن لا يَرحم ،لا يَرحم     ترجمه : كسي كه رحم نكند ،

    به او رحم نشود  .   معادل  : درگذر تا از تو در گذرند  .

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ب) ارزشيابي پاياني ( سنجش رفتار خروجي ) :

    معلم جملاتي را روي تخته مي نويسد و از دانش آموزان مي خواهد كه ابتدا نوع جمله را مشخص كنند . وپس از آن ، دو جزء اصلي

    جملات اسميه و انواع خبر را مشخص كنند . در نهايت جملات را اعراب گذاري نمايند .

      ديگر اينكه  :     معلم با اشاره به اشياء موجود در كلاس  مانند :  النافذه   ، المحفظه  ، الصوره  ،  المعلم ، الباب و... از دانش آموزان

    مي خواهد كه براي آنها يك جمله ي اسميه ي مناسب بگوييد  .   همچنين  :  معلم كلمه اي را به عنوان مبتدا بيان مي كند  مانند :

     المعلم   ، الطالب  ، الصف  و...واز دانش آموزان ميخواهد كه براي آن خبر مناسب بگويند .  

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ج) تعيين تكليف و فعا ليت هاي خارج از كلاس :    1- حل تمارين كتاب  ( در ترجمه ي تمرين ها دقت شود وهر تمرين با توجه به

     هدف حل شود . )  2- با مراجعه به آيات قرآن وادعيه آيات حاوي جملات اسميه را استخراج نمايند  . 3- در رابطه با موضوع درس

     كار دستي درست كنند .

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      فعا ليت هاي خلاقانه ي دانش آموزان :  1- ساخت مكعب هايي كه روي هر يك از .انها كلمات وجملات اسميه نوشته شده است .كه

     دانش آموزان با رديف كردن آن ها مي توانند جملات اسميه و انواع خبر را بسازنند .   2- تعدادي اسم روي كاغذ نوشته مي شود

     و كاغذ ها تا مي شود واز هر گروه يك نفر انتخاب مي شود واز كا غذ ها ي تا شده يكي را بر مي دارد . هر گروه كه سريع تر بتواند

     با اين كلمات يك جمله ي اسميه بسازد برنده است .

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     فعا ليت هاي مكمل :  

    الف ) بازي : تهيه ي كارت بازي به اشكال مختلف  :   كار ت هايي تهيه شود كه روي آن ها جملات ساده ي اسميه به فارسي نوشته شود

    وبراي هر جمله ي فارسي دو كارت ديگر در نظر گرفته شود كه روي يك كارت جمله ي عربي آ ن به شكل صحيح نوشته شده باشد ودر   

    كارت ديگر شكل غلط آن ، سپس دانش آموزان را به چند گروه تقسيم كنيم و آن ها را در مسابقه اي شركت دهيم و از آن ها بخواهيم كه

    جمله ي صحيح را با توجه به آموخته هاي خود انتخاب كند .

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ب) مسابقه  :  معلم از قبل 20 جمله آماده داشته باشد كه آنها را روي تخته بنويسد  (يا به تعداد گروه ها از آن ها كپي نمايد ) واز

    دانش آموزان هر گروه بخواهد جملات اسميه را از بين جملات انتخاب كرده و اجزاء آن هارا تعيين كرد ه و نوع خبر را بيان كند .هر

    گروه كه زودتر اين كار را انجام دهد برنده است .

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ج) ضرب المثل : براي بيان شيرين ترقاعده ي  درس ،بيان ضرب المثل يا حديثي كه داراي جمله ي اسميه مي باشد ،مناسب است .

     مانند  :               المؤمنُ  ،  مرآةُ المؤمن    . 

                                مبتدا             خبر

  ترجمه :  مومن آيينه ي مومن است  .

                                             

  معادل  : دوست آن است كه معايب دوست ،همچو آيينه رو به رو گويد . نه آن كه پشت سر رفته  مو به مو گويد .

                                               

   

[ دوشنبه ۱۳ آذر۱۳۹۱ ] [ 21:54 ] [ اسد اله نوروزی شیرمرد ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

سلام بر فهمیده ها به وبلاگ خودتان خوش آمدید
فهمیده ها فهمیده رافهمیده اند
امکانات وب